Cinque Terre

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วรวุธ ประวะพรม

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้บริหารสถานศึกษา


Cinque Terre

นายอนิวัฒน์ กลัมภากร

ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ/ ผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ


Cinque Terre

นางสาวอาทิมา กาสา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


Cinque Terre

นางสาวณานิกา ประเสริฐแก้ว

หัวหน้างานทะเบียน


Cinque Terre

นางสาวเสาวคนธ์ มณีภาค

หัวหน้าหลักสูตรและแผน


Cinque Terre

นางสาวปิยธิดา ปลุกใจ

ครูผู้สอน/ธุรการ


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


Cinque Terre

นางสาวพัชรินทร์ สิมมาทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล


Cinque Terre

ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรพิไล แก่นลาภ

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล


Cinque Terre

นายอนันต์เทพ รวมสา

หัวหน้างานพัสดุ


Cinque Terre

นายธีรภัทร พันธ์สำโรง

ครูผู้สอน


ฝ่ายแผนและงบประมาณ


Cinque Terre

นางสาวรสสุคนธ์ ผิวทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ


Cinque Terre

นางสาววริศรา บุญประภา

ครูผู้สอน


Cinque Terre

นางสาวศิริลักษณ์ ประวะพรม

เจ้าหน้าที่การเงิน


ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


Cinque Terre

นายอดิศักดิ์ แสนทวีสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


Cinque Terre

นายณัฐวุฒิ ไชยเนตร

ครูผู้สอน


Cinque Terre

นายไชยา พลพวก

ครูผู้สอน


Cinque Terre

นางสาวรุ่งนภา จันทร์คำ

เจ้าหน้าที่แนะแนว


Cinque Terre

นายลินชัย ประวะพรม

นักการ

Cinque Terre

นางน้องเล็ก ประวะพรม

แม่บ้าน

Cinque Terre

นางปราณี เชื้อสุ

แม่บ้าน